Home Service Products Referent Contact  
   
เราจำหน่ายพร้อมติดตั้ง บริการตรวจสอบและตรวจเช็ค ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ระบบกราวด์ ระบบป้องกันไฟกระซาก ระบบทีวีภายใน ระบบจานดาวเทียม
คลิปความอันตรายของฟ้าผ่า
   
LIGHTNING PROTECTION SYSTEM.
บริการติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกัน อันตรายจากฟ้าผ่า ระบบต้งมีการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อที่จะได้ทราบว่าระบบยังสามารถใช้งานอยู่หรือไม่ หากลูกค้าที่จะซ่อมแซมระบบเก่าที่มีอยู่ หรือติดตั้งใหม่พร้อมให้คำปรึกษา
GROUNDING SYSTEM & SURGE PROTECTION. 
บริการติดตั้งและตรวจสอบระบบกราวด์ ระบบป้องกันไฟกระซาก ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟกระซาก จากอเมริกา ยีห้อ MCG และผลิตภัณฑ์ ทวีปยุโรป ยีห้อ HAKEL